Có 1 kết quả:

mén shēng

1/1

mén shēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) disciple
(2) student (of a famous master)

Một số bài thơ có sử dụng