Có 1 kết quả:

mén shén

1/1

mén shén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

door god

Một số bài thơ có sử dụng