Có 1 kết quả:

mén liǎn

1/1

mén liǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) shop front
(2) facade