Có 1 kết quả:

mén wèi

1/1

mén wèi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) guard at gate
(2) sentry

Một số bài thơ có sử dụng