Có 1 kết quả:

mén zhěn shì

1/1

mén zhěn shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) clinic
(2) outpatient department (or consulting room)