Có 1 kết quả:

mén xiàn

1/1

mén xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

doorsill

Một số bài thơ có sử dụng