Có 1 kết quả:

mén jiē

1/1

mén jiē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) doorstep
(2) threshold