Có 1 kết quả:

mén mian

1/1

mén mian

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) shop front
(2) facade
(3) CL:間|间[jian1]
(4) prestige