Có 1 kết quả:

mén lèi

1/1

mén lèi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

phylum or division (taxonomy)