Có 1 kết quả:

mén shǒu

1/1

mén shǒu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) doorway
(2) gate
(3) entrance