Có 1 kết quả:

shǎn guāng dēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

flash bulb (photography)