Có 1 kết quả:

shǎn guāng diǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. flash point
(2) crucial point
(3) essential point