Có 1 kết quả:

shǎn niàn

1/1

shǎn niàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sudden idea
(2) flash of thought