Có 1 kết quả:

bì huì qí dǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

benediction