Có 1 kết quả:

bì mén sī guò

1/1

Từ điển Trung-Anh

shut oneself up and ponder over one's mistakes