Có 1 kết quả:

bì yīn jié

1/1

bì yīn jié

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

closed syllable