Có 1 kết quả:

kāi gōng bù fàng jiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. to draw the bow without shooting the arrow (idiom)
(2) fig. to bluff
(3) to be all talk and no action
(4) false bravado