Có 1 kết quả:

kāi kuài chē

1/1

kāi kuài chē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) an express train sets off
(2) fig. to work in haste
(3) to rush