Có 1 kết quả:

kāi fàng xì tǒng hù lián

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) open systems interconnection
(2) OSI