Có 1 kết quả:

kāi huì

1/1

kāi huì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to hold a meeting
(2) to attend a meeting

Một số bài thơ có sử dụng