Có 1 kết quả:

kāi lǎng

1/1

kāi lǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) spacious and well-lit
(2) open and clear
(3) (of character) optimistic
(4) cheerful
(5) carefree

Một số bài thơ có sử dụng