Có 1 kết quả:

kāi yè dà jí

1/1

Từ điển Trung-Anh

celebration on opening a business