Có 1 kết quả:

kāi bù

1/1

kāi bù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to step forward
(2) to walk

Một số bài thơ có sử dụng