Có 1 kết quả:

kāi tái

1/1

kāi tái

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) start of play
(2) opening of theatrical performance