Có 1 kết quả:

kāi luó hè dào

1/1

Từ điển Trung-Anh

to clear a street by banging gongs and shouting loudly (idiom)