Có 1 kết quả:

kāi mén jiàn shān ㄎㄞ ㄇㄣˊ ㄐㄧㄢˋ ㄕㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

lit. to open the door and see the mountain; fig. to get right to the point (idiom)