Có 1 kết quả:

kāng lǎng

1/1

kāng lǎng

phồn thể

Từ điển phổ thông

phần trống rỗng của một vật kiến trúc