Có 1 kết quả:

rùn yuè

1/1

rùn yuè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) intercalary month in the lunar calendar
(2) leap month

Một số bài thơ có sử dụng