Có 1 kết quả:

xián liáo

1/1

xián liáo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to chat
(2) idle gossip