Có 1 kết quả:

xián shì

1/1

xián shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) leisurely and comfortable
(2) relaxed