Có 1 kết quả:

xián yǎ

1/1

xián yǎ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) elegant
(2) graceful