Có 1 kết quả:

xián jìng

1/1

xián jìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) calm
(2) tranquil

Một số bài thơ có sử dụng