Có 1 kết quả:

jiàn jiē

1/1

jiàn jiē

phồn thể

Từ điển phổ thông

gián tiếp

Từ điển Trung-Anh

indirect