Có 1 kết quả:

jiàn gé shè yǐng

1/1

Từ điển Trung-Anh

time-lapse photography