Có 1 kết quả:

zhá hé

1/1

zhá hé

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) electric fusebox
(2) switch box