Có 1 kết quả:

zhá dào

1/1

zhá dào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(computing) gateway (Tw)