Có 1 kết quả:

zhá mén

1/1

zhá mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

sluice gate

Một số bài thơ có sử dụng