Có 1 kết quả:

guī nǚ

1/1

guī nǚ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) maiden
(2) unmarried woman
(3) daughter

Một số bài thơ có sử dụng