Có 1 kết quả:

guī chuāng

1/1

guī chuāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a lady's chamber
(2) boudoir