Có 1 kết quả:

guī mén dàn

1/1

guī mén dàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

young unmarried lady role in Chinese opera