Có 1 kết quả:

guī mén dàn ㄍㄨㄟ ㄇㄣˊ ㄉㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

young unmarried lady role in Chinese opera