Có 1 kết quả:

Yuè wēi Cǎo táng Bǐ jì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Notes on a Minutely Observed Thatched Hut by Ji Yun 紀昀|纪昀[Ji4 Yun2], novel of the supernatural
(2) The Thatched Study of Close Scrutiny