Có 1 kết quả:

yuè lì

1/1

yuè lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to experience
(2) experience

Một số bài thơ có sử dụng