Có 1 kết quả:

yán jūn

1/1

yán jūn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) king of hell
(2) Yama

Một số bài thơ có sử dụng