Có 1 kết quả:

yān zhī ㄧㄢ ㄓ

1/1

Từ điển Trung-Anh

formal wife of a Xiongnu chief during the Han Dynasty (206 BC-220 AD)

Một số bài thơ có sử dụng