Có 1 kết quả:

kuò bié

1/1

kuò bié

phồn thể

Từ điển phổ thông

Xa cách lâu ngày.

Từ điển Trung-Anh

separated for a long time