Có 1 kết quả:

lán rù

1/1

lán rù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to trespass
(2) to mix
(3) to mingle

Một số bài thơ có sử dụng