Có 1 kết quả:

lán wěi qiē chú shù ㄌㄢˊ ㄨㄟˇ ㄑㄧㄝ ㄔㄨˊ ㄕㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

appendectomy (medicine)