Có 1 kết quả:

tà róng

1/1

tà róng

phồn thể

Từ điển phổ thông

hèn hạ