Có 1 kết quả:

chuǎng kōng mén

1/1

Từ điển Trung-Anh

to break into a house when nobody is home