Có 1 kết quả:

guān tíng

1/1

guān tíng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(of a power plant, refinery etc) to shut down